ნატოს თავდაცვის მინისტრები შეთანხმდნენ კოლექტიური თავდაცვისა და შეკავების პოტენციალის გაძლიერებაზე