9 აპრილის მნიშვნელობის გააზრება მომავალი წარმატების საწინდარია