ექსპერტთა კონსულტაციები საქართველოს 2015 წლის ყოველწლიურ ეროვნულ პროგრამაზე