კონფერენცია „უსაფრთხოების დაგეგმვის ინსტიტუციური და სამართლებრივი ჩარჩო”