2007 წ. – საერთო უსაფრთხოების პლატფორმა სამხრეთ კავკასიაში