პროექტები

ნატოში ინტეგრაციაზე ონლაინ ვებ-პლატფორმის პროექტი

ორგანიზაცია: საქართველოს ატლანტიკური საბჭო
დონორი: ნატო (NATO)
ხანგძლივობა: აპრილი 2016 – დეკემბერი 2016
თანხა: 11,080 $

დაგეგმილი და განხორციელებული საქმიანობები:

პროექტის მიზანს წარმოადგენს ევროატლანტიკური ინტეგრაციისადმი ქართული საზოგადოების მხარდაჭერის გაზრდა და განმტკიცება. სხვადასხვა საჯარო ღონისძიებებისა და ვებ-პლატფორმის საშუალებით, რეგულარულად ხორციელდება მოსახლეობის ობიექტური ინფორმირება და უსაფრთხოების სექტორში მომუშავე მედიისა და სპეციალისტების ექსპერტიზის ამაღლება ნატოს, ნატო-საქართველოს თანამშრომლობისა  და საქართველოს საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის აქტუალურ საკითხებზე.

 

ევროატლანტიკურ ინტეგრაციაზე სტრატეგიული კომუნიკაციის ეროვნული პროცესის განვითარების პროექტი

ორგანიზაცია: საქართველოს ატლანტიკური საბჭო
დონორი: გერმანიის კონრად ადენაუერის ფონდი
ხანგძლივობა: თებერვალი 2016 – ივნისი 2016
თანხა: 16,922 $

დაგეგმილი და განხორციელებული საქმიანობები:

ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხებზე სტრატეგიული კომუნიკაციის მოქმედი ეროვნული სისტემის ეფექტურობის შეფასების მიზნით, გახორციელდა არსებული პრაქტიკის, შესაბამისი სახელმძღვანელო დოკუმენტებისა და სისტემაში ჩართული მთავარი უწყებების წარმომადგენლებთან სიღრმისეული ინტერვიუებიდან მიღებული ინფორმაციის ანალიზი. ორენოვანი ბროშურის ფორმით და საბჭოს ვებგვერდზე ელექტრონულად გამოქვეყნდა შეფასების ფინალური დოკუმენტი, სადაც გაწერილია ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხებზე სტრატეგიული კომუნიკაციის მოქმედი ეროვნული სისტემის მდგომარეობა, მისი ძირითადი ნაკლოვანებები და რეკომენდაციები მათ აღმოსაფხვრელად.

 

ნატოში ინტეგრაციაზე ონლაინ ვებ-პლატფორმის პროექტი

ორგანიზაცია: საქართველოს ატლანტიკური საბჭო
დონორი: ნატო (NATO) და რუმინეთის საელჩო საქართველოში
ხანგძლივობა: იანვარი 2015 – ივლისი 2015
თანხა: 15,656 $

დაგეგმილი და განხორციელებული საქმიანობები:

პროექტის მიზანს წარმოადგენს ევროატლანტიკური ინტეგრაციისადმი ქართული საზოგადოების მხარდაჭერის გაზრდა და განმტკიცება. სხვადასხვა საჯარო ღონისძიებებისა და ვებ-პლატფორმის საშუალებით, რეგულარულად ხორციელდება მოსახლეობის ობიექტური ინფორმირება და უსაფრთხოების სექტორში მომუშავე მედიისა და სპეციალისტების ექსპერტიზის ამაღლება ნატოს, ნატო-საქართველოს თანამშრომლობისა  და საქართველოს საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის აქტუალურ საკითხებზე.

 

2013-2104 წლებში საბჭომ გაახორციელა აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მიერ დაფინანსებული “საქართველოს უსაფრთხოების სექტორის მიმოხილვის“ რვათვიანი პროექტი.

პროექტის განმავლობაში მიღწეულ იქნა სამი წინასწარ დასახული კონკრეტული მიზანი. კერძოდ, პროექტზე მომუშავე ექსპერტთა გუნდმა: I) შეისწავლა და გაანალიზა საქართვლოს უსაფრთხოების სექტორის არსებული სამართლებრივი ჩარჩო, მისი ინსტიტუციონალური მოწყობა, მათ შორის სტრატეგიისა და პოლიტიკის შემუშავების დამარეგულირებელი პროცედურები და ამ მხრივ არსებული პრატიკა; (II) გაახორციელა კვლევა და მოახდინა იდენტიფიცირება უსაფრთხოების სექტორის სამართლებრივი დარეგულირებისა და ინსტიტუციონალური მოწყობის მხრივ საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკისა, რომელიც უზრუნველყოფს სექტორის ეფექტურობას და მასში დემოკრატიული კონტროლისა და ბალანსირების ადეკვატური მექანიზმების ინტეგრაციას; (III) სამართლებრივი და ინსტიტუციონალური ჩარჩოს, ასევე საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის ანალიზის შედეგად, შეიმუშავა და საჯაროდ წარადგინა რეკომენდაციები ეროვნული უსაფრთხოების სექტორის სამართლებრივი რეგულირების და ინსტიტუციონალური მოწყობის ცვლილებებთან დაკავშირებით, რომლებიც მიმართულია სექტორის მუშაობის ეფექტურობის ასამაღლებლად, მასზე დემოკრატიული და სამოქალაქო კონტროლის გასაუმჯობესებლად, და ასევე ტრანსპარენტულობისა და ანგარიშვალდებულების ხარსიხსი ასამაღლებლად.
პროექტის გუნდის მიერ, პროექტის ფარგლებში ჩატარებული მუშაობის შედეგები გამოქვეყნებულ იქნა საქართველოს უსაფრთხოების სექტორის მიმოხილვის ფინალური ანგარიშის სახით.
 
 
2012 წლის გაზაფხულ, კონრად ადენაუერის ფონდთან ერთობლივი პროექტის ფარგლებში, საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს ინიციატივის საფუძველზე შეიქმნა „ქართულ-გერმანული სტრატეგიული ფორუმი”.ფორუმი წარმოადგენს ნახევრადფორმალურ პლათფორმა რეგულარული დიალოგისათვის სამთავრობო დაარასამთავრობო ინსტიტუტების წარმომადგენლებს შორის, რომლებიც მუშაობენ საგარეო და უსაფრთხოების,ევროპასთან ინტეგრაციისა და ორმხრივი ურთიერთობების საკითხებზე. ფორუმის ფორმატი იძლევა საშუალებას საგარეო და უსაფრთხოების აქტუალურ თემებზე რეკომენდაციების შესამუშავებლადურთიერთქმედების გასახორციელებლად. მისი ფორმატი ხელს უწყობს ერთობლივი კვლევების დაგეგმვასა და ჩატარებას, ასევე საგანმანათლებლო და სამუშაო-სასწავლო გაცვლით ღონისძიებების გახორციელებას.ფორუმის პირველი შეხვედრა წარმატებით ჩატარდა თბილისში 2012 წლის 2-3 მაისს. დღემდე გამართულია ფორუმის ოთხი წლიური შეხვედრა და ყოველი შეხვედრის შემდეგ, შეხვედრაზე განხილულ საკითხებთან დაკავშირებით მუშავდება ერთობლივი ქართულ-გერმანული რეკომენდაციების დოკუმენტი.
 
 
2012 წლის მარტიდან-ოქტომბრამდე, აშშ-ს სტრატეგიული და საერთაშორისო კვლევების ცენტრთან დაევროპის სახლთან ერთად, „აშშ-საქართველოს ფორუმის“ ერთობლივი პროექტის ფარგლებში, საბჭოგაახორციელა შემდეგი სამუშაოები: ა) ჩატარდა გასაუბრება-კვლევა საქართველოს საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ორგანოების წარმომადგენლებთან უსაფრთხოების, საერთაშორისო ურთიერთობებისა და ეკონომიკის სფეროების მნიშვნელოვან პრობლემატურ საკითხებზე; ბ) გახორციელდა სამი მრგვალი მაგიდისფორმატის შეხვედრა სამთავრობო სექტორის, პარლამენტისა და არასამთავრობო ორგანიზაციებისწარმომადგენლებს შორის, რომლებზეც განხილულ იქნა ზემოხსენებული გასაუბრება-კვლევის შედეგები და მონაწილეთა მიერ წარმოდგენილ იქნა შენიშვნები და დამატებითი მოსაზრებები; გ) მოხდა ჩატარებული გასაუბრება-კვლევისა და სამი მრგვალი მაგიდების შედეგების ანალიზი. შემუშავდა შემაჯამებელი დოკუმენტი, რომელშიც შეჯერდა და ჩამოყალიბდა ხსენებული ღონისძიებების დროს  იდენტიფიცირებულიქვეყნის უსაფრთხოების, საერთაშორისო ურთიერთობებისა და ეკონომიკის ძირითადი პრობლემები და მათგადასაჭრელად გამოთქმული მოსაზრებები და წამოყენებული პროაქტიური მიდგომები; დ) მოხდა მონაწილეობა ამერიკელი პარტნიორების მიერ ორგანიზებულ შეხვედრებში და ერთობლივად იქნა დამუშავებული ამ შეხვედრების დროს გამოთქმული იდეები და წამოჭრილი საკითხები.

 

2010-2011 წლის 10-11 დეკემბერს, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტთან ერთად, საქართველოს ატლანტიკურმა საბჭომ ჩაატარა საერთაშორისო კონფერენცია – „20 წელი საბჭოთა კავშირის დაშლიდან: ისტორიული კონტექსტი და სტრატეგიული პერსპექტივა“. აღნიშნულ კონფერენციაზე, დღევანდელი გადმოსახედიდან წარმოაჩინეს და განიხილეს ის ძირითადი საკითხები, რომლებმაც მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინეს ყოფილ საბჭოთა და ევროპაში საბჭოთა ბანაკის სივრცეზე, როგორც საბჭოთა კავშირის დაშლის წინა პერიოდში და დაშლის პროცესის დროს, ასევე მის შემდეგ.

კონფერენციაზე განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო ევროპულ და ევრო-ატლანტიკურ სივრცეში აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების ინტეგრაციის გამოცდილებიდან ნასწავლ გაკვეთილებს.

ყურადღება ასევე გამახვილდა პოსტ-საბჭოთა რეგიონის ქვეყნების ევროპაში ინტეგრაციის კუთხით წინსვლისა და მისი საბჭოთა მემკვიდრეობის გავლენიდან გამოსვლის შესაძლო საუკეთესო გზებზე. აღინიშნა, რომ ამ მიზნების მისაღწევად საჭიროა რეგიონის დიდი პოტენციალის რეალიზება, რაც გართულებულია რეგიონში ავტოკრატიული ტენდენციების მომძლავრების, გლობალური ეკონომიკური კრიზისის, ენერგეტიკულ უსაფრთხოების პრობლემებისა და დასავლეთში საკუთარ პრობლემებზე კონცენტრირების პირობებში.

კონფერენციის პირველი დღე:

კონფერენციის მეორე დღე:

 

2009-2010 წლებში საბჭომ ნორვეგიის ატლანტიკური კომიტეტის მხარდაჭერით განახორციელა ორი პროექტი:

- პირველი პროექტი ეხებოდა თავდაცვისა და უსაფრთხოების სექტორის ეფექტური მმართველობის საკითხებს სამხრეთ კავკასიაში. პროექტის ფარგლებში მოეწყო ორი შეხვედრა, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს ქართველმა, აზერბაიჯანელმა და სომეხმა ექსპერტებმა, ჟურნალისტებმა, მუნიციპალიტეტების და სამოქალაქო საზოგადოების სხვა წარმომადგენლებმა. შეხვედრებზე განხილულ იქნა უსაფრთხოების სექტორის ეფექტური მართვის, დემოკრატიული კონტროლისა და სტრატეგიული უსაფრთხოების სფეროების მნიშვნელოვანი საკითხები.

- საქართველოს ნატო-ში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით მოსახლეობის მხარდაჭერის გაძლიერების მიზნით, საბჭომ უზრუნველყო შემდეგი სახელწოდების წიგნის შედგენა და გამოცემა: „დაკარგული სივრცის ძიებაში, პოსტ-საბჭოთა საქართველოს კულტურის პოლიტიკა”. წიგნი წარმოადგენს სტატიების კრებულს და მასში განხილულია 90-ანი წლებიდან მოყოლებული, ხელოვნების სხვადასხვა დარგის როლი საქართველოს დასავლურ სივრცეში ინტეგრაციის პროცესში.

 

2007 წელს, საქართველოს ატლანტიკურმა საბჭომ, ნორვეგიის ატლანტიკური კომიტეტის მხარდაჭერით განახორციელა პროექტი სახელწოდებით – „საერთო უსაფრთხოების პლატფორმა სამხრეთ კავკასიაში“. სამხრეთ კავკასიის თითოეული ქვეყნიდან კვლევაში ჩართული იყო ორი ახალგაზრდა მკვლევარი, რომელთაც ეხმარებოდნენ კვალიფიციური მკვლევარები. კვლევის შედეგები გამოიცა პუბლიკაციის სახით.